Žmogaus teisių gidas: ką reikia žinoti apie savo teises darbe?

Žmogaus teisių gidas: ką reikia žinoti apie savo teises darbe?

Darbo santykiai apima galimybę įsidarbinti (įskaitant darbo skelbimus, įdarbinimą), bandomąjį laikotarpį, darbo sąlygas (paaukštinimus, apmokymą ir pan.), atlyginimą ir atleidimą iš darbo. Diskriminacija šiose srityse yra draudžiama. Svarbu pabrėžti, jog diskriminacijos draudimas galioja tiek darbuotojams, tiek savarankiškai dirbantiems asmenims. 

Draudimas diskriminuoti darbe taikomas tiek viešojo sektoriaus, tiek privačioms įstaigoms ir asmenims. Diskriminacijos draudimas taikomas asmenims esantiems valstybės tarnyboje ir karinėje tarnyboje, tai taip pat apima ir statutinę tarnybą Vidaus reikalų ministerijoje (pvz., policijos ar priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos) bei kalėjimų departamentą.

Darbo kodeksas aiškiai draudžia diskriminaciją dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir dėl kitų priežasčių. Tačiau yra išimčių, tokių kaip pagrįsti reikalavimai ir etosas, kurie taikomi darbovietėje ir leidžia darbdaviui pasirinkti tam tikro tipo darbuotoją.

Įsidarbinimas 

Diskriminacijos draudimas riboja darbdavių galimybę skelbti darbo skelbimą, kuriame yra suteikiama pirmenybė tam tikros lyties, amžiaus, tautybės asmenims ar keliami kiti draudžiami reikalavimai darbuotojams. Diskriminacijos draudimas taip pat draudžia darbdaviams diskriminuoti darbo ieškančius asmenis viso įdarbinimo proceso metu. Tai apima individualius įdarbinimo etapus, tokius kaip pretendentų atranka, pokalbiai dėl darbo, testai ir kita.

Darbo sąlygos, skatinimas ir mokymas

Draudžiama darbdaviams diskriminuoti darbuotojus nustatant jų darbo sąlygas, skiriant paaukštinimą ir įtraukiant darbuotojus į profesinio tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus. Jūs turite teisę gauti vienodą užmokestį už vienodą darbą. Tai reiškia, kad turėtumėte gauti vienodą atlyginimą su savo kolega už tą patį arba iš esmės panašų darbą. Tai taip pat taikoma darbui, kuris yra kitoks, bet yra lygus atsižvelgiant kiek asmuo turi jam skirti jėgų.

Atleidimas iš darbo

Jūs neturėtumėte būti atleisti iš darbo tik todėl, kad priklausote tam tikros tautybės, lyties, amžiaus, religinių įsitikinimų ar kitų savybių turinčių žmonių grupei, jei tokie požymiai yra draudžiami diskriminacijos pagrindai. Dažniausiai draudžiami diskriminacijos pagrindai yra lytis, rasinė ar etninė kilmė, religija ar įsitikinimai, amžius, negalia, seksualinė orientacija ar kalba.

Ką daryti, jei jūsų teisės pažeistos? 

Jei manote, kad buvote diskriminuojami darbe, galite pateikti skundą Valstybinei darbo inspekcijai ar bendrosios kompetencijos teismui. Jei manote, kad esate diskriminuojamas valstybės tarnautojų atrankos procedūros metu arba dirbate valstybės tarnautoju, galite pateikti skundą administraciniam tesmui.

Prieš pateikiant oficialų skundą, svarbu suprasti, ką norite pasiekti. Jei jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę į žalos atlyginimą, kuris gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, atsiprašymo, kompensacijos, grąžinimo į darbą ir kita.

Kartais geriau pabandyti pirmiausia spręsti problemą neformaliai. Galite aptarti problemą su savo darbdaviu, švietimo įstaiga, paslaugų teikėju ir t.t., žinoma, priklausomai nuo to, kur jūs patyrėte diskriminaciją. Tai gali taupyti jūsų laiką ir finansus. Jei negavote jokio atsakymo arba atsakymas nebuvo patenkinamas, galite pateikti oficialų skundą

Kartais geriau pirmiausia pateikti skundą valstybės institucijoms, kurios kontroliuoja tam tikrą sektorių arba yra bendrai atsakingos už nediskriminavimą. Yra įvairių valstybinių institucijų, kurių užduotis yra prižiūrėti veiklą įvairiose srityse, tokiose kaip sveikata, švietimas, prekių ir paslaugų teikimas.  Jei nuspręsite pirmiausia pateikti skundą šioms specializuotoms institucijoms, turite būti atsargūs, kad nepraleistumėte procedūrinių skundo pateikimo teismui terminų. Kai kuriais atvejais tai yra vienintelė institucija, kuri gali išspręsti jūsų diskriminacijos atvejį ir skirti kompensaciją.

Daugiau apie savo teises kviečiame skaityti Žmogaus teisių gide. Žmogaus teisių gidas yra internetinis informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis. Jis padeda suprasti žmogaus teises įvairiose situacijose. Tai bendradarbiavimo projektas Europoje, kuriame talpinamas turinys, pritaikytas konkrečiai valstybei: Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Bulgarijai. Gidas prieinamas lietuvių, latvių, estų ir bulgarų kalbomis, kartu su vertimais į anglų ir rusų kalbas. Lietuvoje Žmogaus teisių gidą koordinuoja nevyriausybinė organizacija Žmogaus teisių balsas

TAIP PAT SKAITYKITE